خانه / مزایده و مناقصات

مزایده و مناقصات

آگهی مزایده عمومی شماره۱/۹۹

 

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای طبق تاریخ های اعلام شده در جدول زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )اقدام می نماید .

 

ردیف موضوع مزایده قیمت پایه اجاره سالیانه   ( ریال ) مبلغ تضمین (ریال) نوع ضمانتنامه مبلغ برآورد هزینه مرمت و احیاء (ریال) شرایط
۱

 

 

اجاره عمارت تاریخی مبارکی واقع در بافت تاریخی بوشهر ۶۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 

۳۰۰۰۰۰۰۰

 

 

بانکی

 

 

 

 

 

مطابق فرم شماره ۱

 

۲

 

 

 

مرمت و احیا واجاره عمارت تاریخی آذین واقع در بافت تاریخی بوشهر ۹۶۰۰۰۰۰۰۰

 

 

 

۴۸۰۰۰۰۰۰

 

 

 

بانکی

 

 

 

۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 

 

مطابق فرم شماره ۱

 

 

۳

 

 

 

مرمت و احیا واجاره عمارت تاریخی کمندی واقع در بافت تاریخی بوشهر ۹۶۰۰۰۰۰۰۰

 

 

۴۸۰۰۰۰۰۰

 

 

 

بانکی

 

 

۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 

مطابق فرم شماره ۱

 

۴

 

 

 

اجاره محوطه قلعه تاریخی محمدخان دشتی واقع در شهر خورموج ۲۴۰۰۰۰۰۰۰

 

 

۱۲۰۰۰۰۰۰

 

 

 

بانکی

 

 

 

 

مطابق فرم شماره ۱

 

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. ولازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، کلیه مراحل ثبت نام در سایت مذکور را جهت دریافت گواهی الکترونیکی اقدام کرده و در مزایده اعلام شده شرکت کنند.

محل دریافت اسناد مزایده :  مزایده گران جهت دریافت اسناد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت زمانی دریافت اسناد ازسامانه ستاد : از ساعت۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۴لغایت ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ  ۹۹/۰۶/۲۲

زمان بازگشایی پاکات مزایده: ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ  ۹۹/۰۶/۲۲

حضور مزایده گر یا نماینده قانونی آن با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع می باشد.

ضمنا مزایده گران جهت اطلاعات بیشتر و رفع ابهام در خصوص اسناد به امور قراردادها این اداره کل مراجعه نمایند.

پاکت (الف ) ( تضمین شرکت در مزایده ) را برای هر پروژه بصورت مجزا و لاک و مهر وامضاء شده در موعد مقرر به دبیر خانه اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی استان بوشهر –  انتهای خیابان گمرک –عمارت کازرونی تحویل نمایند.

مهلت زمان ارائه پاکت ( الف ) به دبیر خانه اداره کل : تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ  ۹۹/۰۶/۲۲

هزینه کارمزد سامانه ستاد بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ۴۱۹۳۴-۰۲۱ می باشد.

 

                                                                                                                   اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی استان بوشهر