خانه / مزایده و مناقصات

مزایده و مناقصات

آگهی مناقصه عمومی

 

اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق تاریخ های اعلام شده در جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )اقدام می نماید .

 

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه      ( ریال ) مبلغ تضمین               ( ریال ) نوع ضمانتنامه حداقل گواهی صلاحیت مجاز برای دریافت اسناد شماره ثبت فراخوان در سامانه
۱ ۳-۹۸ مرمت عمارت تاریخی رفیعی ۲۳/۵۴۲/۱۰۸/۲۲۰ ۱/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ بانکی همزمان رتبه ۵ ابنیه و     ۴ مرمت ۲۰۹۸۰۰۳۵۰۲۰۰۰۰۰۵
۲ ۴-۹۸ حفاظت و مرمت ابنیه و محوطه های تاریخی سیراف (پایگاه سیراف) ۱۰/۶۹۳/۲۲۲/۲۵۰ ۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰ بانکی همزمان رتبه ۵ ابنیه     و۵ مرمت ۲۰۹۸۰۰۳۵۰۲۰۰۰۰۰۶

 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، کلیه مراحل ثبت نام در سایت مذکور را جهت دریافت گواهی الکترونیکی اقدام کرده و در مناقصه اعلام شده شرکت کنند.

محل دریافت اسناد مناقصه :  مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت زمانی دریافت اسناد ازسامانه ستاد : از ساعت۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ لغایت ساعت ۱۷ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۱/۰۵

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ  ۹۹/۰۱/۱۶

زمان بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ  ۹۹/۰۱/۱۶

حضور مدیرعامل شرکت یا نماینده قانونی آن با معرفی نامه رسمی در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه بلامانع می باشد.

ضمنا مناقصه گران جهت اطلاعات بیشتر و رفع ابهام در خصوص اسناد مناقصه به امور قراردادها مراجعه نمایند.

جهت ارائه پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه ) با مهر وامضاء شرکت در موعد مقرر به دبیر خانه اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی استان بوشهر –  انتهای خیابان گمرک –عمارت کازرونی مراجعه نمایند.

مهلت زمان ارائه پاکت ( الف ) به دبیر خانه اداره کل : تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ  ۹۹/۰۱/۱۶

هزینه کارمزد سامانه ستاد بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ۴۱۹۳۴-۰۲۱ می باشد.

  اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی استان بوشهر