خانه / میراث معنوی

میراث معنوی

میراث معنوی

موسیقی

موسیقی آئینی و مذهبی

مراسم سنج و دمام

سنج و دمام زنی مردم بوشهر در اصل اختصاص به مراسم مذهبی و پیشوایان دینی دارد اما گاهی آن را به هنگام مرگ نوجوانان، علماء مذهبی و امرا و حکام وقت به کار می گیرند. در گذشته برای جمع آوری عزاداران بعد از ذکر ، روضه و زیارتنامه و قبل از سینه زنی ،مراسم سنج و دمام اجرا می شده است. سنج و دمام در چهار محل (بافت قدیم بوشهر) اجرا می شود و گاهی به منظور رقابت با یکدیگر تا یک ساعت ادامه پیدا می کند.این رسم از نظر آئینی ، فرهنگی و اجتماعی در میان مردم تاثیر گذار بوده و تمام طیفهای اجتماعی شیعیه ای را در بر می گیرد. این مراسم در لیست آثار معنوی ملی به ثبت رسیده است.

Way of life & Manner

Senj & dammam ceremony

In fact it id related to religious ceremonies , but some times it is played in the youth or famous people’s suneral. In the past it was played. Before beating the breast ceremony together the people for mourning. It was played in four old quarters of Bushehr. It is impressive among the people and includes all the shia’s group. This ceremony is registered on National spiritual Heritage list.

موسیقی محلی

نی هنبان

مراسمات آیینی و محلی

مراسم دم دم سحری

در ماه مبارک رمضان هنگام سحر برای بیدار کردن مردم، چند نفر از اهالی محله در حالی که یک نفر فانوس به دست دارد و دیگری دمام بر دوش ، به در خانه ها می روند. آنها سه بار چوب را بر دمام می کوبند تا مردم با شنیدن صدای آنها از خواب برخیزند و برای خوردن سحری آماده گردند.

Calling upon the people at Damam ceremony

Dom Dom sahari

In Ramadhan,two or more local people,one carrying a lantern and another a kettle drumman , walk abng to the houses and knock the doors , they beat on the kettle drum three times to a waken the people. Times to a waken the people.

مراسم حیات حاجی

در شب عید قربان قبل از غروب آفتاب خانواده حاجی (کسی که به زیارت خانه خدا مشرف شده است) همراه با دوستان و آشنایان به کنار ساحل می روند هر کدام از آنها سبزه ای را که از ۲۰ روز قبل سبز کرده اند به دست دارند و به کنار دریا می روند ،نیت کرده و سبزه های خود را به دریا می گذارند و در همین حین شعری را با هم می خوانند. این مراسم در لیست آثار معنوی ملی به ثبت رسیده است.

Hayat Haji ceremony

At the night of Qorban Eide, the family of haji (the person who is the pilgrim of God’s house)goes to the seasides with their friends and relatives before sunset. Carrying sabzeh(weat or lentil spronts). They throw their sabzehs to the sea while they are singing . this ceremony is registered on National spiritual Heritage list.

بازیها

سول بازی

در گذشته وقتی پسران در کنار پدران در مزرعه کار می کردند در مواقع استراحت این بازی را انجام می دادند و به خاطر شکل بازی در برخی از نقاط استان آن را “شهنوک و پهنوک” و در برخی دیگر «سول» و «لنگ دنیا» نیز می خوانند. این بازی یک بازی انفرادی است ولی به صورت گروهی نیز انجام می شود. این بازی در فهرست آثار معنوی ملی به ثبت رسیده است.

Sul game

In the past, the boys played this game after working on land. Because of the from of this game , in some are of the province it is called “ shahnook pahnook” and in thers .it is done by one person (in solitude), but it can be done in group . this game is registered on National Spiritual Heritage list.

هله هله گرگ چمبری

در زمان های گذشته جهت محافظت از زمین ها و اموال کشاورزی و دامپروری خود از ترفندهایی استفاده می کردند که آنها را در قالب بازی طرح ریزی می کردند. نام این بازی از دفاع و حمله گرفته شده و گرگ را نمادی از راهزن و دزد می باشد. این بازی از دو گروه گرگ و چوپان تشکیل می شود. گروه گرگ همزمان با خواندن اشعار ریتمیک سعی در دزدی گوسفندان دارد ولی چوپان و گوسفندان با پاسخ دادن به صورت شعر مانع حمله از گرگ ها می شوند.

Hele Hele Gorge Chanbary ceremony

In the past, the people arranged some to defend their fields , crops and herds againt the threats. It is comes from defend and attack of Wolf and Shephered groups. Wolf groups sings some rhythmic songs while they are trying to rob the sheeps . but shephered and the sheeps defend themselves against wolfs by replying them in songs.