مطالب اخیر

میراث فرهنگی و پاسداشت ارزش های تاریخی و معنوی ایران زمین

میراث فرهنگی یک ملت برخواسته از تاریخ ، ارزش ها و مواریث فکری ، فرهنگی و هنری آن ملت است که خود را در نوع نگاه و نگرش مردمان یک سرزمین متجلی می سازد . تبلور شعور فرهنگی و آرمان های ملی مردم ایران را می توان در میراث فرهنگی …

بیشتر بخوانید »