معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

 • معرفی معاون
 • بخش نامه ها
 • خلیل رازع

  شماره تماس دفتر: 33537377

  شرح وظایف:

  برنامه‌ریزی، تنظیم راهبردها، سیاست‌‌ها، خط و مشی‌ها و ضوابط به منظور توسعه كمی و بهبود كیفی صنایع دستی استان

  برنامه‌ریزی در جهت حمایت از توسعه كمی و كیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی و به ویژه در حوزه صادرات

  برنامه‌ریزی و نظارت به منظور ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی و ایجاد تحول در طرح‌ها و تولید و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملی و موارد مصرف آنها به ویژه در معماری و شهرسازی

  برنامه‌ریزی در جهت تدوین استانداردهای لازم برای مواد اولیه و روش‌های تولید و صدور گواهینامه‌های درجه كیفیت صنایع دستی و هنرهای سنتی با همكاری م‍وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  برنامه‌ریزی در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنایع دستی و حمایت از مالكیت معنوی و فكری آنها با همكاری مراجع ذیربط

  هماهنگی در جهت جلب مشاركت مردم و بخش خصوصی و دولتی در جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در تولید و بازاریابی صنایع دستی با واحدهای ذیربط

  انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگی گسترش و حضور موثر در بازارهای جهانی به منظور افزایش سهم ایران در بازار جهانی

  بررسی و تعیین خط مشی‌های لازم در جهت تحقیق و پژوهش در خصوص هنرهای سنتی و صنایع دستی

  تهیه ضوابط، مقررات، آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های هدایتی و حمایتی هنرهای سنتی و صنایع دستی

  برنامه‌ریزی در جهت حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان

  هماهنگی با مراجع ذیربط در خصوص اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در چارچوب قوانین و مقررات

  نظارت بر كارگاه‌های تولیدی و آموزشی صنایع دستی استان

  برنامه‌ریزی برای ایجاد مراكز اسناد و مدارك صنایع دستی و هنرهای سنتی

  صدور مجوز فعالیت شركت‌ها و موسسات فعال در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها

  صدور كارت صناعت، پروانه تولید، گواهی پایان دوره آموزشی، جواز تاسیس كارگاه‌ها و مجتمع‌های تولیدی و آموزشی و كارت مربیگری صنایع دستی و هنرهای سنتی با هماهنگی مراجع ذیربط و انجام حمایت‌های لازم

  منوی دستیابی
  کنتراست رنگ
  اندازه متن
  برجسته کردن مطالب
  بزرگنمایی