خانه / بومگردی

بومگردی

بومگردی شماره همراه مدیر شهر نشانی پستی
سرزمین کهن ۰۹۱۷۹۰۶۱۵۷۴ دشتی فقیه حسنان
نرکوه
۰۹۱۷۲۲۴۳۶۶۷
دیر نرکوه
بیرمی ۰۹۱۲۸۹۸۳۷۰۰ تنگستان بنیون -خاییز
مان همیشه سبز ۰۹۱۷۷۷۳۰۶۴۲ بوشهر بافت قدیم – کوتی
پدری ۰۹۱۷۹۷۲۶۹۳۹ جم پدری
ستاره سهیل ۰۹۱۷۱۷۱۱۲۳۱ دشتستان نینیزک
ناخداعلی ۰۹۱۷۲۶۸۱۳۶۰ تنگستان باشی
انارستان ۰۹۱۷۸۷۶۲۱۲۷ جم انارستان
جاشک ۰۹۱۷۹۷۱۲۴۷۹ دیر جاشک
پشت پر ۰۹۱۷۸۳۴۹۶۵۳ دشتستان پشت پر
پردیس جم ۰۹۱۷۱۷۴۱۶۵۸ جم طاقو
حرمی اناری ۰۹۱۷۴۰۲۲۱۲۷ جم حرمی اناری
شبستان بصیرون ۰۹۱۷۶۲۸۲۹۸۷ خارگ خارگ
نگین سبز ۰۹۱۷۲۷۰۰۵۶۷ دشتستان چشم دوراهی
عشایر قشقایی ۰۹۱۷۲۳۵۳۴۴۶ دشتستان تنگ خون
محتشم ۰۹۱۷۳۷۸۲۳۳۸ دشتستان آبپخش
شالو ۰۹۱۷۷۰۰۱۱۶۹ تنگستان بربو
شالو پلاس ۰۹۱۷۷۷۲۲۶۹۵ تنگستان بربو
آفتاب ۰۹۱۷۹۰۵۸۲۸۸ تنگستان بربو
بربروی آرامش ۰۹۱۷۳۷۲۶۱۰۶ تنگستان بربو
میهمند ۰۹۱۰۸۱۷۲۰۲۹ تنگستان جائیک
سرای باباجی ۰۹۱۷۸۷۱۰۶۱۷ تنگستان بندر رستمی
پیسو ۰۹۳۸۹۳۶۷۹۷۸ تنگستان بندر رستمی
بهشت شور ۰۹۳۶۹۰۶۳۲۱۰ تنگستان پهلوان کشی
ابوعمار ۰۹۱۷۱۷۱۱۴۲۲ تنگستان بوالخیر
سرای خیام ۰۹۱۷۱۷۵۱۸۰۰ تنگستان پهلوان کشی
آهید ۰۹۳۹۹۰۴۳۹۰۰ کنگان بافت قدیم
نصوری سیراف ۰۹۱۷۸۰۶۳۸۸۵ کنگان سیراف
سرای فایز ۰۹۱۷۱۷۱۱۵۲۵ بوشهر آبطویل
خیرک ۰۹۱۷۹۶۰۱۷۴۸ دشتستان خیرک
قراول خانه ۰۹۳۳۲۴۵۸۵۸۸ دشتستان قراول خانه
جبری ۰۹۹۰۶۶۷۰۰۹۴ دشتی جبری
کردلان ۰۹۱۷۶۹۸۴۴۷۲ دشتی کردلان
سرمک ۰۹۱۷۷۷۷۹۳۹۵ دشتی سرمک
حسین زائری ۰۹۱۲۰۳۴۴۹۸۱ دشتی حسین زائری
نجیرم ۰۹۱۷۹۰۵۳۹۶۶ دشتی زیارت ساحلی