خانه / طرح های تملک دارایی

طرح های تملک دارایی

اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی سال ۱۳۹۸

ردیف کد طرح تخصیص عنوان مصوبه اعتبار سال ۱۳۹۸

میلیون ریال

۱ ۱۰۱ب ۱۷۰۷۰۰۲ توسعه و ترویج صنایع دستی در سطح استان ۱۵,۰۰۰
۲ ۲۰۱ب ۱۷۰۶۰۰۲ معرفی جاذبه های گردشگری استان بوشهر ۵,۲۲۰
۳ ۱۰۳ب ۱۷۰۴۰۰۲ معرفی، مرمت و حفاظت میراث غیر منقول فرهنگی ۸,۷۰۰
۴ ۱۸۴ب ۱۷۰۶۰۰۲ ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز گردشگری داخلی سعدآباد ۴,۰۰۰
۵ ۲۰۱ب ۱۷۰۴۰۰۵ تعمیر و تجهیز موزه های محلی و استانی ۲,۵۰۰
۶ ۳۰۱ب ۱۷۰۶۰۰۲ تامین زیر ساخت های مجتمع های خدمات بین راهی، کمپ های گردشگری و زائرین ۲,۲۰۰
۷ ۱۰۲ب ۱۷۰۴۰۰۲ حفاظت و مرمت میراث غیر منقول فرهنگی ۲۳,۵۸۰
۸ ۳۰۳ب ۱۰۰۲۰۵۴ تعمیر و تجهیز ساختمانهای اداری ۱,۹۷۰
  جمع کل ۶۳,۱۷۰

/////////////////////////

اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ملی سال ۱۳۹۸

ردیف کد طرح عنوان مصوبه اعتبار سال ۱۳۹۸

میلیون ریال

۱ ۱۷۰۴۰۰۵۰۱۰ کمک به ایجاد تولیدات فرهنگی و برپایی کارگاههای محلی در استان بوشهر ۱۰,۰۰۰
۲ ۱۷۰۴۰۰۲۰۰۸ ساماندهی  قلعه نصوری،زائر خضر خان اهرمی ،ملک منصور خان شبانکاره ۱۰,۰۰۰
۳ ۱۷۰۴۰۲۰۰۵ کمک به حفاظت و مرمت پایگاه بافت بوشهر  و پایگاه سیراف ۲۰,۷۰۰
۴ ۱۷۰۴۰۰۲۰۱۶ تعمیر و مرمت بناها و تامین زیرساختهای بافت بوشهر ۵۲,۵۰۰
۵ ۱۷۰۴۰۰۲۰۰۶ خرید حریم و ابنیه و اشیا با ارزش تاریخی شهر سیراف و عرصه بردک سیاه ۱۵,۹۳۰
۶ ۱۷۰۴۰۰۵۰۰۹ موزه منطقه ای خلیج فارس ۱۰۹,۰۰۰
۷ ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۷ ساماندهی منطقه گردشگری منقل ۱,۰۰۰
۸ ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۷ ساماندهی و احیای زیرساختهای گردشگری روستای حصار ۱,۰۰۰
۹ ۱۷۰۴۰۰۲۰۰۸ ساماندهی و تعمیر چهارطاقی خارک ۱,۰۰۰
۱۰ ۱۷۰۴۰۰۲۰۱۸ آماده سازی پل مشیر ۱,۰۰۰
۱۱ ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۶ زیرساختهای موردنیاز قطب ها ومحورهای گردشگری استان ۸,۶۳۶
    جمع کل ۲۳۰,۷۶۶