خانه / مدیرکل

مدیرکل

محمدحسین ارسطوزاده

فوق لیسانس معماری

سوابق اجرایی

-مدیر پایگاه جهانی شوش

-معاون میراث فرهنگی استان خوزستان

تلفن : ۰۷۷۳۳۳۲۷۲۸۰