خانه / مدیرکل

مدیرکل

 

محمدحسین ارسطوزاده

فوق لیسانس معماری

سوابق اجرایی

_مدیر پروژه های میراث فرهنگی خوزستان ۱۳۷۷

_رییس دفتر فنی میراث فرهنگی خوزستان ۱۳۸۵

_مدیر پایگاه جهانی شوشتر ۱۳۸۱

-مدیر پایگاه جهانی شوش۱۳۹۴

-معاون میراث فرهنگی استان خوزستان

_مدیریت و مشارکت در تشکیل ثبت پرونده جهانی شوشتر

  _مدیریت و مشارکت در تشکیل ثبت پرونده جهانی شوش

مدرس دانشگاه گروه معماری

تلفن : ۰۷۷۳۳۳۲۷۲۸۰