خانه / مزایده و مناقصات

مزایده و مناقصات

آگهی فراخوان ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار جهت مناطق نمونه گردشگری استان بوشهر(مرحله دوم) 

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان بوشهرمطابق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمایه گذار مادر در مناطق نمونه گردشگری مطابق جدول ذیل ودر تاریخ های اعلام شده اقدام نماید .

لذا از عموم سرمایه گذاران و دست اندرکاران محترم صنعت گردشگری (اشخاص حقیقی و حقوقی) دعوت بعمل می آید جهت اعلام آمادگی به منظور سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان اقدام نمایند.

 

محل دریافت اسناد :  سرمایه گذاران محترم جهت دریافت اسناد فراخوان به سایت این اداره کل به نشانی www.mirasbushehr.ir مراجعه نمایند .

تمدید مهلت زمانی دریافت اسناد: از ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ می باشد.

مهلت زمانی تکمیل و تحویل فیزیکی اسناد : تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

 

ضمنا سرمایه گذاران جهت اطلاعات بیشتر و رفع ابهام در خصوص اسناد به امور قراردادها این اداره کل مراجعه نمایند.

پاکت حاوی مدارک ارزیابی  را بصورت فیزیکی و لاک و مهر وامضاء شده در موعد مقرر به دبیر خانه اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی استان بوشهر –  انتهای خیابان گمرک –عمارت کازرونی تحویل نمایند.

زمان دانلود به پایان رسیده

اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی استان بوشهر