خانه / پژوهش و مقالات در حوزه مدیریت منابع انسانی

پژوهش و مقالات در حوزه مدیریت منابع انسانی

پژوهش و مقالات زینب حبیبی :

مقاله ۱(لینک دانلود)

بررسی تاثیر سبک رهبری معنوی مدیران بر کار تیمی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع
دستی و گردشگری استان بوشهر

مقاله ۲(لینک دانلود)

بررسی تاثیر سبک رهبری معنوی مدیران بر کار تیمی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع
دستی و گردشگری استان بوشهر

مقاله۳(لینک دانلود)

بررسی تاثیر بازخورد عملکرد مدیران بر کار تیمی کارکنان اداره کل
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

مقاله۴(لینک دانلود)

بررسی تاثیر درک سازمانی مدیران بر سلامت سازمانی کارکنان
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

مقاله۵(لینک دانلود)

بررسی تأثیر تعهد سازمانی مدیران بر کار تیمی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع
دستی و گردشگری استان بوشهر