خانه / پژوهش و مقالات در حوزه معماری و میراث فرهنگی

پژوهش و مقالات در حوزه معماری و میراث فرهنگی

پژوهش و مقالات سودابه معموری :

مقاله(لینک دانلود)

بررسی جایگاه پایداری زیست محیطی در معماری

مقاله ۲(لینک دانلود)

بررسی معماری پایدار در معماری سنتی ایران با تأکید بر بناهای مسکونی بافت
تاریخی بوشهر

مقاله ۳(لینک دانلود)

پایداری زیست محیطی در ساختمان های مسکونی «مطالعه موردی: شهر بوشهر»

مقاله ۴(لینک دانلود)

بررسی عناصر و گونه شناسی معماری خانه های بافت تاریخی بوشهر